School Directory > Browse By Martial Art

I Do Martial Arts is building a comprehensive list of martial arts schools in the world!

Browse schools by: Martial Art or Country

Is your school not listed? Submit your school here!

Martial Art Schools
Aikido 865
Archery 836
Arnis 856
Boxing 885
Capoeira 844
Combat 864
      Vale Tudo 845
Dumog (Filipino wrestling) 839
Escrima 874
Fencing 839
Gatka 834
Grappling 885
Greco-Roman Wrestling 837
Greek Wrestling 836
Hapkido 875
Iaido 843
Jiu-Jitsu 937
      Aiki-jujutsu 842
      Brazilian 892
      Combined Jiu-Jitsu 857
      Danzan Ryu 839
      Kumo 837
      Tai-Jutsu 838
Judo 870
Kali 868
Karate 971
      Budokan 835
      Chito-ryu 834
      Goju-Ryu 853
      Hayashi-ha 834
      Isshin-ryu 835
      Kenpo 864
      Kosho Shorei Ryu Kempo 834
      Kyokushin Kai 839
      Seirenkai 834
      Shidokan 834
      Shindo Yoshin-ryu 834
      Shinshinkan 834
      Shito-Ryu 838
      Shorei-ryu 834
      Shorin-ryu 840
      Shotokan 855
      Shuri-ryu 835
      Uechi-ryu 835
      Wado-ryu 836
      Wadokai 834
Kendo 841
Kenjutsu 844
Kickboxing 950
Krabi Krabong 834
Krav Maga 861
Kung-fu 378
      7-Star Praying Mantis 694
      Bagua 839
      Bajiquan 836
      Bak Mei (White Eyebrow) 836
      Black Tiger 836
      Bok Fu Do (White Tiger) 835
      Chin Na 844
      Chow Gar 835
      Choy Gar 835
      Choy Lay Fut 839
      Dim Mak 839
      Dragon Fist 468
      Drunken Fist (Zui Quan) 838
      Eagle Claw 835
      Five Ancestors 839
      Five Animals 848
      Fut Gar 835
      Hakka Kuen 835
      Hsing I 841
      Hung Fut (Buddha style) 835
      Hung Gar (Five Animals) 839
      Iron Palm/Fist/Shirt 839
      Jing Wu Men 835
      Jow-Ga 835
      Lai Tung Pai 835
      Lama Pai 835
      Lau Gar 836
      Leopard Style 838
      Long Fist (Changquan) 835
      Luohan Quan 838
      Mei Hua Quan (Plum Blossom Fist) 836
      Monkey Fist 839
      Nan Quan (Southern Fist) 838
      Northern Praying Mantis 836
      Northern Shaolin 840
      Pai Lum (White Dragon) 836
      Piguaquan 463
      Qigong 482
      Qwan Ki Do 604
      Sanshou (Free Fighting) 630
      Shaolin 853
      Snake Fist 693
      Southern Praying Mantis 836
      Tantui (Spring Leg Style) 837
      Tibetan White Crane 835
      Tien Shan Pai 834
      White Crane 835
      Wing Chun 863
      Wudangquan 833
      Wushu 843
      Xingyiquan (Hsing I) 836
      Yiquan (Mind Boxing) 833
      Zi Ran Men (Natural Boxing) 833
Medieval Fighting Methods 834
Mixed Martial Arts 917
      Chun Kuk Do 832
      Jeet Kune Do 853
      Kajukenbo 839
      Shootfighting 839
      Shuai-Jiao 832
      Tang Soo Do 847
      Zen Do Kai 832
Muay Thai 891
Ninjutsu 845
Pankration 839
Pencak Silat 841
Ringen 832
Sambo 844
Savate 838
Silat 843
Singlestick 836
SPEAR System 833
Special Combat System 843
Sumo Wrestling 832
Tae Kwon Do 911
Tai Chi Chaun 872
      Chen Style 846
      Sun Style 836
      Wu Style 839
      Wu/Hao Style 833
      Yang Style 849
Taido 832
Weapon 890
      Bo 892
      Bo and arrow 836
      Knife 880
      Kwan Dao 843
      Nunchaku 879
      Sai 864
      Shuriken 839
      Spear 854
      Sword 880
      Tomahawk 835
      Tonfa 859
Won Hwa Do 832
Wrestling 858
Yoga 856
Sign-up!
Online Store Front: Gear, DVDs and More
The I Do Martial Arts School Program
Join I Do Martial Arts on Facebook
Follow I Do Martial Arts on Twitter
Open Black Belt World Championships